~ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ නව කාර්යාලය