ඉංග්‍රීසි භාෂාව ක්‍රියාකාරකම් සහිතව 1 ශ්‍රේණියට හඳුන්වා දීමේ ජාතික වැඩසටහන – 2023 03 30 සමූද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලය