ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය – විශේෂ මහාසභා රැස්වීම – 2022.02.20 දින ඉතා සාර්තකව පැවැත්වුනි.