2022 නව වර්ෂය සඳහා තුණුරුවනේ ආශිර්වාදය මැද පාසල් ආරම්භය.