2023 උසස් පෙළ සඳහා වාණිඡ , කලා හා විද්‍යා හා ගණිත අංශයන්ගේ ආරම්භය