මහ සභා රැස්වීම

2021.12.03 වැනි දින පස්වරු 12.30 ට පැවැත්වීමට නියමිත 2021 වර්ෂයේ මහ සභා රැස්වීමට අදාළ සබැදිය පහත දක්වා ඇත.
Topic: Annual General meeting –  Samudradevi Vidyalaya Nugegoda
Time: Dec 3, 2021 12:15 PM Colombo

Join Zoom Meeting
https://graphiceye-lk.zoom.us/j/88270401770?pwd=UkZaSjZ2Sm5HWDZKVVdZNjFpdnRHdz09

Meeting ID: 882 7040 1770
Passcode: 976566