ගරු විදුහල්පතිනියගේ 3වන පදවි සම්ප්‍රප්තිය සැමරීම වස් නවීකරනය කරන ලද බුදු මැදුර සහ සරස්වතී මෑණියන්ගේ ප්‍රතිමාව විවෘත කිරීමේ උත්සවය 2023.09.27 වන දින පැවැත්විනි.