සතිපාසල වැඩසටහන

නුගේගොඩ සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලයීය

පාසල් දරුවන් තුල සතිමත් බව පිහිටුවීම අරමුණු කරගනිමින් පවත්වනු ලබන සතිපාසල වැඩසටහන මෙවර 10/11 ශ්‍රේණි දරුවන් උදෙසා ආරම්භ කරන ලදී…

2023.08.08