පාසල් සංවර්ධන සමිතියෙහි මහා සභා රැස්වීම 2022.12.09 වන දින විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී පෙ.ව.‍ 8.00 ට පැවැත්වීමට නියමිය.