2022 කලාප සංගීත තරඟ  ප්‍රතිඵල – ජයග්‍රාහී සමුදුරු දියනියන් ට හද පිරි සුභ පැතුම්