සන්නිවේදනයේ නව මං සොයා යන සමුදුරු දියණියන්ට“Samudra Live”