2021 වර්ෂයට අදාල පාසල් සංවර්ධන ගිණුෙමහි අවසන් විගණන වාර්ථාව, අාදායම් වියදම් ගිණුම, ලැබීම් ෙගවීම් ගිණුම