පාසල් සංවර්ධන සමිතියෙහි මහා සභා රැස්වීම 2022.06.17 වන දින විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී