2022 වර්ෂයේ 6 ශ්‍රේණිය සඳහා ඇතුලත්වීම සලකා බැලීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය