අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ කඩ ඉම් ලකුණු අනුව සමූද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලයට තේරීපත්වූ ශිෂ්‍යත්ව ලාභී දියණියන්