පරිගණක විද්‍යාගාරය නව පරිගණක සහ  නව තාක්ෂණික මෙවලම් සහිතව සමුදුරු දියණියන්ට ආදි සමුදුරු දියණියන්ගෙන් ආදරයෙන් 2022.05.16