පළමු ශ්‍රේණිය සඳහා සමුදුරු මල් කැකුළු ආදරයෙන් පිළිගනිමු.