කුඩා මිතුරි නිල ලාංඡන පැළදවීමේ උත්සවය (18.03.2022)