සාරධර්ම සංගමය මඟින් සංවිධානය කරන ලද පෙර පෝය ධර්ම දේශණාව ඉතා සාර්ථකව සිදු කරන ලදී (2022.03.16)