සාරධර්ම සංගමය මඟින් සංවිධානය කරන ලද පෙර පෝය ධර්ම දේශණාව

සාරධර්ම සංගමය මඟින් සංවිධානය කරන ලද පෙර පෝය ධර්ම දේශණාව ප්‍රාථමික අංශයේදී ඉතා සාර්ථකව සිදු කරන ලදී.(2021.11.17)