අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2021/2023 සම්මුඛ පරීක්ෂණ.

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) 2021/2023 සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා 2020 වර්ෂයේ 11 ශ්‍රේණිය A, B හා C පන්ති වල සිටි දියණියන් 2021/11/08 දිනද D, E හා F පන්ති වල සිටි දියණියන් 2021/11/09 දිනද පහත පරිදි තමන්ට නියමිත දින නියමිත වේලාවේදී පැමිණීමට කටයුතු කරන්න.