2022 වර්ෂය සදහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කර ගැනීම සදහා වන මාර්ගගත සම්බන්ධක

2022 වර්ෂය සදහා පළමුවන ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුලත් කර ගැනීම සදහා වන මාර්ගගත සම්බන්ධක පහත සදහන් වේ

Topic: Grade 1 (2022)_ ආදි ශිෂ්‍ය අංශය සහ සහෝදර පදනම
Time: Nov 2, 2021 12:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/87967988989
Meeting ID: 879 6798 8989
Passcode: nQ38an


Topic: Grade 1 (2022)_ අධ්‍යාපන සේවය / ස්ථාන මාරු / විදේශගත අංශය
Time: Nov 2, 2021, 12:45 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/88036195253
Meeting ID: 880 3619 5253
Passcode: Z1ZBZ9


Topic: Grade 1 (2022)_ ආසන්න පදිංචි අංශය
Time: Nov 4, 2021 09:00 AM Colombo
Join Zoom Meeting
https://graphiceye-lk.zoom.us/j/89366276137
Meeting ID: 893 6627 6137
Passcode: 067331