2021 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් (පළමුවර හා දෙවනවර) සදහා කොවිඩ් එන්නත්කරන වැඩසටහන