සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය 2021/10/07 දින නිලවශයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබිණි.

සමුද්‍රදේවි බාලිකා විද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවිය 2021/10/07 දින නිලවශයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබිණි.
එදින සිදු වුයේ අතිශය නොසිතූවිරූ වැදගත්කමකි.
එනම් පාසල ජාතික පාසලක් වීමේ උදාරතර සංධිස්ථානයයි.